- Chăm sóc sức khỏe ch trẻ là một trong những mặt luôn được chú trọng song song với việc giáo dục trẻ tại Trường Mầm non Phi Mô trong những năm vừa qua.- Việc khám sức khỏe định kỳ được xem như biện ...